ATTENDANCE RECORD

Ni bowin te Auti-n-Tei ae nako ao e maroroakinaki iai aia aoa ni makuri Taan Makuri are a kabaeaki iai. Iai ake a kona n nooraki n aoan te makuri n ririaki iaon Bairiki ngke a riai n tekateka n aia tabo ni makuri ni karaoi tabeia ibukin te botanaomata.

Ibukin anne, ao e a waaki ngkai te PSO ni kaungaia tabo ni makuri nako kabonganaan ao rinanoan aia attendance record Taan Makuri nako n aia tabo aika kakaokoro. 

Iai ana iango PSO ni kaungaia ministries bwa ana kabongana te Bio-Metric Attendance System n aia divisions nako. Te mitiin are kabongana tabon-bain te aomata ni kinaa ao n taua te tai are roko iai ao n otinako man te aobiti. Iai ministries ake a tia ni waaki iaon aei ao a nooria bwa e tamaroa ibukin tauan mwin te roko ao te otinako bwa e kona ni kaotinakoi ribooti tabeua ake a kona n nooraki ao ni kawakinaki ibukin rongorongon aia attendance Taan Makuri.

Ministries ake a tuai kaobngana te aeka n system aei a kaungaki bwa a mwaing nako iai be aonga n tamaroa aron tauan mwin rokoia ao nakoia aia Taan Mwakuri n te bong teuana ma teuana.

In-Service 2016

The Public Service Office is pleased to invite applications for the in-service training in 2016. Those interested are advised to complete their application forms and submit it to their respective Ministry/ SOE or KCCI/ KANGO prior to the due dates on 20th November 2015.

The ministry/SOE or KCCI/KANGO are advised to compile their sector application forms and forward the lot to PSO for final process before 4th December 2015. Late applications will not be considered.

Application forms can be downloaded here. For those working at the government ministries and State Owned Enterprises >>Ministry/SOE Application Form  -- and for those working at private companies >> KCCI/KANGO Application Form