Anti-Corruption

The establishment of the Public Service Integrity and Corruption control unit under the Public Service Office is imperative as it marked the seriousness and commitment of the Government of Kiribati to combat corruption domestically and also as part of its contribution to the international community in the global fight against corruption. 

Vision

-          To strive towards building a public service that actively despise corruption.

Mission

-          To promote the principles of the UNCAC (Kiribati party to it since 2013) and

-          To promote the ethical values of transparency, accountability and Integrity as a means of curbing corruption across.

-          To enforce legislations & policies related to anti-corruption.

Mandate

 

-          Our mandate is centrally to combat and prevent corruption and economic crime through the creation of preventive measures and standards, educational awareness programs and enforcement of law.

2016 Government Policy (KIR)

  HIS EXCELLENCY TE BERETITENTI TANETI MAAMAU

POLICY STATEMENT 2016

 

(2nd Meeting of the 11th Parliament – 25th April to 10th May, 2016)

 

 

Te Tibiika ae ko Karineaki ma kaain abam

Te Tia Moti ae Rietata ma kaain abam

Te Kauoman ni Beretitenti ma kaain abam

Minita n te Kaebineti ma kaain abami

Taan Tei aika kam Karineaki ma kain abami

Kautuun Aaro

Taan Tei Mai Abatera

Iruwa aika kam Rine

Ao ai bon kaain Kiribati nikabane n taabo aike kama mena iai

 

N aran ara Uea are Iesu ao Kam Na Bane Ni Mauri

I mwain ae I waaki nako, ao I a rimoa n kakaitaua Te Atua ae mwaka n te maeu ao te marurung ae e teimatoa nakoira ni kabane, ao n ana babaire I aon bitakin te kairiri ao te waaki n Tautaeka are e a kabobongaaki raoi rinanon bwanaaia kaain Kiribati n 9 Maati 2016.  I a kaaitau naba nakoia naake a tia n kaira te waaki inanon ririki aika a tia n nako man te moan kainaomata, ma aron aia tobwa ake a tia ni uarokoa Kiribati nakon te maneka are e a roko inanona ngkai.  Ao n am kariaia te Tiibika, ao tia anga baira n uboubo nakoia taan kairiri aikai.

Imwain ae I wakinako riki ao nna bubuti bwa tina kainababu teuana te miniti n ururing ibukiia Tautian Aotiteria ma Nutiran ao naake a tia n anga maiuia ibukin karekean te rau n te aonnaba.

(1 Minute of Silence)

I kukurei ni kawenea nako matami ara Motinnano ngai ma kaain te Kaebineti ao kaain au bwatei ae Tobwaan Kiribati. Te koaua ae rangi ni kakawaki bon karakaan te kabwaia, te mweraoi ao te kukurei nakoia ara botanaomata.

Te Motinnano aio, a mwaiti kanoana ao are e na riki bwa ana bwai ni mwakuri Te Tautaeka inanon te aua n ririki aika i mwaira.  Ti tobwaia ao ti karikirakea, a tei ba ara motto ke ara kibun taeka ake ana riki bwa bween waara, marurungira ao korakorara ni karaoi tabera aika a mwaiti ao aki bebete ibukin te botanaomata. E kakawaki te ikarebai n te waaki ao te tobwa raoi irouia taan kairiri n te waaki n Tautaeka ae e aanaki n te itiaki, te riai ao te koaua.

TE TAUTAEKA AE E AANAKI N TE RIAI (GOVERNANCE)

Tina bane n kakatonga bwa Kiribati bon te aba ae rau, te aba ae e atatai-aomata ao te aba ae e korakora iai ao man bwabwainaki n taai nako te katei ni karinerine ao te katei ae e aanaki n te riai ao te tangira.

Ngaia are tina kamatoa nakoimi ara botanaomata bwa tina kakaonimaki n kakawenei imatan ami Auti Ni Maungatabu aron wakinan ao kakoroan nanon ara waaki n kairiri. Bwa aio te Auti ae kam rineia kaina ao aio te Auti are ngaia taan tirobaea ao taan kakaeti ara waaki ibukimi ara botanaomata.

Tiaki ti ngaia ma ngkana iai memeren taian Tua ma taian Kaetieti aike ngaia aika ana kanakoraoa aron ara kairiri, ao tina ikarekebai ngaira ma ngkami bwa tina katamaroai ao man kamatoai bwa tina kona iai ngaira ami taan kairiri n motikaki taekara ngkana ti waaki inanon te aki riai ao te babakanikawai. Ngaira taan karaoa ae e riai ao ngaira taan katea te banna ae e tamaroa ae e aanaki n te onimaki. N irekereke ma aio ao iai te kataratara ibukin kanakoraoan kaniwangaia taan Tia Moti ngkai ngaia angatain kamatoan ao karaoan nanon taian Tua ma Kaetieti.

I kukurei naba n taekinna bwa ae ti waaki ngkai n kamatebwaia Tuan te Aroaro ibukia Taan Kairiri (Leadership Code) are e na reke bwa kaetan waaki nakon te riai ma te kantaninga bwa e na kona n maroroakinaki kanoana nakon te Auti ni Maungatabu are imwin aio.  Iai te iango bwa e na kawaekoaki ni kateaki ana komete te Auti n Tei ae te Anti Corruption, are e na ibuobuoki n kakaei rongorongoia taan kairiri ake a tia ni bakataea ao ni burakiakona kaubwain te botanaomata n itera aika a kakaokoro.

I a tabeka bwanaau n te tai aio nakoimi ara taan mwakuri n te Tautaeka. E rangi n kakawaki tibangami ibukiia ara botanaomata.  E aki kona ni bane te makuri ae tamaroa ibukin tobwaan kainanon te botanaomata.  Tia bane n karin angira n te tai aio ao man kaakea tauan inaomatara ao man karaoi ara beku nakon are iaon te kabanea n tamaroa, bwa akea tian ao tokin te tamaroa ao ngaira taan katea te banna ae tina kaotiira iai bwa ti taua ma nanora nakon tibwangara ao ti beku mwaka ibukin tobwaan kainanoia ara botanaomata.

TOBWAAN KAUBWAIN KIRIBATI AIKA A KAKAWAKI

E kakawaki bwa e na tobwaaki raoi kaubwain Kiribati n aekaia nako ibukin karikirakean te maiu raoi ao kauarerekean te maiu ni kainnano ao ni kakaokoroaki.  E kakawaki naba bwa ana iai te rikirake n te kaubwai, ao bon taben te Tautaeka tobwakin raoi kaubain Kiribati n aekaia nako n aron te ika ma kaubwaira mai taari, te ununiki ma kaubwain aon te aba, ao ai ara botanaomata aika a rangi ni kakawaki n te aro ae ana teimatoa.

Te rikirake n te Kaubwai (GDP Growth)

E na kekeiaki Te Tautaeka ni karikirakea kaubwain te aba (GDP growth) are e na ibuobuoki ni kaitara rikiraken boon te maeu (inflation), te botanaomata (population growth) ao te aki mwakuri (unemployment).  Ni kaineti ma rikiraken te kaubwai (GDP growth), ao e kakawaki ae e na karababaki aron uakoraan te rikirake, tiaki n ti taraa te kaubai are e kabooaki n te mwane (economic) ma n tarai naba iteran kaubwaira ake aki kabooaki n te mwane n aron te katei (social) ma te otabwanin (environmental). Are nanona bwa e na kaungaaki te rikirake ae e ikarebai ibukin uaiakinan te rikirake ae e na teimatoa (inclusive growth for sustainable development).

E na katamaroaki kantokan bwaai n te aro bwa ana akea te kakaokoroaki, ao n reitaki naba ma karaian kaako.  E na kaungaaki te karikirake ae kakeaan te angabwai (tax free zones) n tabo ake ana kabirimwaka te rikirake, ao te karaobwai man kaubwain abara ao ake a kona naba n reke mai tinaniku. 

E na kamaitaki riki karekean mane ni buoka ao ni katamaroaki tararuia iaan tuan te mwane, ao ai uana naba ma te mwane ni mwakuri bwa e riai ni kabonganaki raoi ni buoka kainnanon te I-Kiribati ao ni kaungai karikirake aika a bongana ibukin karakaan te kabwaia. 

E na karababaki riki anga n karekemwane ibukin kanakoraoan taben te Tautaeka n aron taian tiaati aika riai man te kibakiba n ara karawa. E na katamaroaki tararuan ao karikirakean te mwane n tania n te aro bwa e na kona n ibuobuoki nakon te botanaomata ae ngkai ao n aki aonikaia naba te roro ae na roko. 

Kaubwain abara ae te ika n reitaki ma kaubwai mai tari

Abara ae Kiribati e bon rangi ni bubura ana marawa ni kabotauaki ma buburan abara.  Ngaira kaain Kiribati ti kakabaiaki ba ti anganaki te tibanga ae moan te kakawaki are taan tararua te marawa ae bubura ma marina (custodian) are inanona are te ika ao aekan kaubaira riki ake a kona n reke mai taari.  Kaubaira riki ae te ika boni ngaia oin maiura ao a riai ngkanne n tararuaki ao ni karikirakeaki raoi ibukin kabatiaan ara karekemwane ao ara tania ni maeu ibukia ara botanaomata.

E korakora ana iango te Tautaeka aio n uarorokoa te I Kiribati ba e na kona ni bon akawa oin ara ika, ao man kateimatoa raoiroin ara ika ma marin taari are ana kona ni maketenaki boni i abara ikai ao i tinaniku naba.  Kakoroan bukin aio, ao te Tautaeka e kaungaia tani karikirake ao bitineti n te akawa mani kakorakora riki ana buoka nakoia te botanaomata ibukin katauraoan bwaai n akawa ma rabakau n akawa, ao anga ni kateimatoan raoiroin te ika are e kona n rianako iai aron ana karekemane te tia akawa.

Taan karikirake mai tinaniku a katikaki nanoia nakon abara ae Kiribati ibukin marin abara ae tiraua ae te ika ni marawa. E tauraoi Te Tautaeka ni kaungai rokoia taan karikirake aikai iaan karikirakean riki taabo ni karaoi ika I abara ikai ba ngaia ae e na buoka riki aron te kammakuri nakoia ara roron rikirake ae a tabe n rikirake.  A na aki ti makuri n aron karaoan te ika ma a na rikirake naba rabakauia iaon aron karaoan bwaai ni makuri ma bwaai ni karao ika.  Ara taakete bwa Kiribati e na kinaaki ae ngaia naba te aba teuana n te Betebeke ae ana ika e oro naba raoiroina ma kangkangina.

Ti na karikirakea naba aron kabobongan ara matabaiawa irouia kaibuken tinaniku ba a na kona n roko ni kannanna ao mani karekei iai aia kaako ma aia bwaa ao aia ran n te aro ae e na kinaki abara ba e tauraoi naba ni bubutimwaai.  

Iai naba te kataratara ibukin karababan riki aekakin te karekemwane man ara marawa are e irekereke ma anakin kaubwain marawa ke te deep sea mining. Aio ngkana e bobonga raoi ao e na kona n kamanoa akawakin ara marawa n te aro ae e na teimatoa kaubwaira ae te ika.

E na teimatoa kamanoan marin abara man taian mwakuri n aonikai rinanon kanakoraoan ao kamatoan ara tua are teuana mai buokona bon kamanoan te ika ae te bakoa.  Ai arona naba ma katamaroan te tararua ke bureitimaniakin ara marawa n reitaki ma aaba mai tinaniku ake ana kona ni buokira ma nanoia ae tamaroa.

Te Ununiki

E na kaungaaki unikan kaain abara ao kain amarake ake a kona ni kateimatoa rereken amarake aika a baeranti ao a bongana nakon te maiu ao te marurung.  A rangi ni mwaiti bonganan te ununiki ba e aki ti totokoa tataren te amarake ae kamarurung, ma e na kateimatoa naba te karekemwane, ao te mwakuri ma te ibuobuoki nakon kanganga ma kabuanibwai nakon te rikirake.

Ana buokaki taan ununiki ao taan maniman n itera aika a mwaiti, ao e na kaungaaki katean taabo ni karaobwai n tabo ake a kaubwai n te uanikai ao te maniman (comparative advantage), ao e uarereke te kabanemwane (opportunity cost) ibukin karaoakia.  Ana kabonganaaki raoi aaba ake akea kainnanoaia iroun te Tautaeka, n reitaki ma te aba are I Biti, ao ni kaungaki te iokinibwai bon iaon Kiribati, n reitaki ma Banaba ao Rabi.  E na kaungaaki naba unikan te nii ma kain amaraken Kiribati, n te aro ae tabwanin (integrated) bwa e aonga n teimatoa te maiu raoi nakon te I-Kiribati. 

Te Reirei

Te reirei bon kingin te kabwaia ao te rikirake nakon te maiu raoi ae tamaroa riki.  Bon kaini katikun te I-Kiribati ni koaua ibukin taai aikai ao ai moarara riki taai aika a na roko.  E a rikirake ni bobuaka te reirei n te aro are a bon rangi ni mwaiti ataein Kiribati ake aikoa reke rooia e ngae ngke e korakora wanawanaia ma aia tarena n te reirei.   Man te koaua ae kakawaki aio, ao e na teimatoa te Tautaeka n tobwa ao ni karikirakea te reirei n itera aika a kakaokoro.

E a tia ni waaki te kamatebwai ao te maroro ma te botanaomata iaon katean Te Tua n te Reirei ibukia ataei ake a uarereke, ngkai e bwaka taekan te karinan n reirei aio man Te Tua n Reirei are e uotakirake n 2013.  E teimatoa ni waaki te kataneiai ibukia taan reirei n te karinan aio, ao e na katamaroaki riki.  N tian te Tua ao katamaroan itera nako ibukin kanakoraoan te waaki n reirei iaon te karinan aio ao e a kona ngkanne Te Tautaeka ni karaoi ana babaire ibukin karekean booia taan reirei irouia ataei ake a uarereke.  E na katamaroaki naba mwengaia ma aia bwai ni makuri taan reirei ni kabane, n te aro bwa e na tikotikonaki te kabanemwane.

E korakora te kakaokoroaki n ana kona te karo ni kabaka roon natina, ma ngaia ae e a tia n baireia Te Tautaeka ba e nang aki roo te ataei are e bwaati ana bwi nakon te koraki 4 nakon 6 n reirei ni kabane I aon Kiribati.  E a tauraoi n nako aio imwin tian kabwatan te kataumwane n te auti aio.  E na teimatoa te ibuobuoki nakon buokan boon aia bwai ataein te reirei ma e na katamaroaki riki.  Ana kaungaaki ataei ake iai aia tarena ae tamaroa ba ana kona n reita nako karaoan aia reirei ni karekei aia beeba aika a bubura.  E na kawaekoaki naba ni kamatebwaiaki aron tabeia Kometen te reirei iaan te Tua ao n karekeaki naba kaniwangaia nakon aia mwakuri ae kakawaki ibukin kanakoraoan te tararua ao te rikirake n te reirei.  E na ibuobuoki Te Tautaeka nakon aia reirei ataei ake a toara bain rabwataia ni mwaitin korakorana are e kona n ibuobuoki nako iai n te tai teuana ma teuana. Ao n taraia bwa ana aki katinanikuaki man te waaki.

 

Te Aoraki ma Katoki Aoraki

E teimatoa te aoraki iaon abara ae Kiribati, ao e rangi ni kakawaki ae ti na mano man aoraki nako ngkai e uarereke abara ma ara botanaomata.  Ma ngaia ae e na riai ni kabatiaki te ibuobuoki ao te kakamwakuri iaon totokoan aoraki irarikin ae e wakinaki ibukin katokana.  Te aoraki irouia ataei aika uarereke n reitaki ma aorakia aine ao ai bon karotona riki aoraki aika aki ewewe ke te NCDs ake a riki ba kakamaku ao taan tiritiri nakoia ara botan aomata.

I bukin kakawakin tuan te mauri ao ni kauarerekea riki te kabuani bwai nakon maiuia ara botanaomata, ao e na riai ni moanibwaiaki katamaroan bwaai ni makuri n te onaoraki ni kabane, n reitaki ma karekean mitin ao taan ibuouboki aika a mwatai ni kamwakuri bwaai ni mwakuri aikai.  E na teimatoa te kataneiai ao karakaan te tia mwakuri ao katoamauan taabo ni kuakua iaon Kiribati.  Ao e na moan bwaiaki kanakoraoan te naan tiweti n onaoraki ni kabane n reitaki ma baunaia aoraki.  Ao I kukurei n taekinna ba e nang waaki karekean boon baunaia aoraki ake a karinaki n te onaoraki are i Betio.

Boutokaaia Ara Roro Ae E Rikirake

Ti bane n kakoaua bwa kaubain abara ae Kiribati e aki rangi n mwaiti, ma ti bane naba n ataia bwa bon iai kaubwaira ae e rangi n mwaiti ao moani baan te kakawaki ae ngkami ara Roronrikirake.  E bon riai ae tina kabatia te boutoka nakoimi ngkami ara Roronrikrake ngkai bon ngkami ara botanaomata are kam na riki bwa manga taan kaira Kiribati nakon taai aika ana roko.

Ngkana ti tarai aaba aika irarikira ao aaba n te aonnaba aika a rangi n rikirake ao tina kakoaua bwa e bon boboto rikirakeia man rabakauia ao aia botumwaka aia taan kairiri ao te botanaomata ni kaunga ao ni karikirakea te takakaro. I bukin kakawakimi te Roronrikirake ao iai ara Motinnano bwa ana kateaki taabo ni kataneiai ae e tau mwaitia iaon aban nako Kiribati, ao ni kaungaaki te reirei ibukin karikirakean ami tarena aika a kakaokoro irarikin are te rabakau man te reirei ke te formal education.  E na teimatoa kaungaakin te iwawaki n n takakaro I aon abara aio ao kakaean kauaaba itinaniku bwa e aonga n teimatoa te unga n nano, te rabakau ao te tarena n takakaro.

KARIKIRAKEAN AO KATEIMATOAN TE MAIU RAOI NAKOIA ARA BOTANAOMATA

E na kamarurungnga te Tautaeka ni kakaei aanga ake ana kateimatoa te maiu raoi nakoia ara botan aomata. 

Buokan te mwenga n itera aika a mwaiti bon teuana te anga ni katoka te maiu ni kainnano, ai ngaia ae e na karekeaki te buoka nakoia ataei ngke a moa ni bungiaki nakon ae e koro nimaua te ririki.  Ae waaki te kamatebwai iaon aei, ao e na moanaki karaoana ngkana e bobonga raoi te kamatebwai.  Ai tibwa te moan waaki ae e tuai ni kakaraoaki aio, ao e bon riai bwa e na karaoaki raoi.  Te ibuobuoki nakoia kaara, e na tiku moa n arona ma e na karaoaki te Tua iai, bwa aonga n tobwaaki raoi kaara ma aia kanganga.  Ao te buoka nakoia mauku ae iaon naba kawaina n kabobongaki.

I kukurei n taekinna ikai bwa kanoan ara Motinnano are karakan boon te takataka nakon $2 e a bon tia n mwakuriaki ao e na kakoroaki nanona imwin kabwatakin te kataumwane. Te kantaninga ikai bwa ti bane n ibuoka n iango ibukin kanakoraoan te rikirake ae tamaroa ibukiia ara abamakoro nako ao anne e a bon moa naba man kanakoraoan aia kareke tianti ngkami ara botanaomata. Bwa ngkana e noraki ao man namakinaki te rikirake ae e tamaroa iaon ara abamakoro nako ao e na uarereke kan kitanakin ara abamakoro ao e na uarereke tangiran te kan roko iaon Tarawa.

E na katamaroaki naba booia taan mwakuri ao tuua ake ana kamanoia taan mwakuri man te bainikirinaki.  Ao aio e na kona n karababa ara taratara iaon kaetakin aroia taan mwakuri aika a teimatoa n katoamaua te waaki ao man aki kona n reke irouia te kaniwanga are e rereke irouia taan mwakuri aika a matoa. E na karaoaki te tia ni bo mai nano, ao ni katamaroaki boraraoi iaon taian kammwakuri.  E na tobwaaki naba aia kanganga ara botanaomata aike a mwakuri n aaba itinanikun Kiribati n aron te kanganga n te mamananga, katamaroan riki booia ao kabatian riki taabo ni kammwakuri ke tenaan agencies. 

Boutokaan ao kamanoaia aine e na teimatoa n riki ba tabetaben te Tautaeka ae e kakawaki.  Ana boutokaaki aine ao bon mwane naba bwa e na bati aia aanga ni karekemwane man aia tarena ke aia kakamwakuri n karaoi bwaai man taboni baaia n aron bwaai ni Kiribati, te waewae, te kamwarake, te karekemwane rinanon te mwakete n te ununiki, te maniman ao a bati riki. 

E na reitaki nako te buoka nakon aia auti ni maeka taan mwakuri iaon Tarawa ma Betio, n aron ae e waaki ngkai, bwa e aonga n teimatoa te mweraoi irouia taan mwakuri ibukin karaoan tabeia ae kakawaki ibukin te botanaomata.  Ao e na kaungaaki te Botaki n Auti n kakaei ana kawai n ibuobuoki ibukin kamweraoan te tia mwakuri.

Iai naba raora aika a rangi n kakawaki aika Botakin Aaro ao Botaki aika Inaomata (NGOs) ake bon ngaaia angatain te Tautaeka ibukin tobwaan te botanaomata n itera aika a mwaiti.  E kukurei Te Tautaeka n uataboa tibwangami ibukin te Botanaomata, ao ibukin aio, ao e a tia ni karakaaki te buoka nakoia Botaki n Aro man ni mabubua tenga ($500,000) nakon teuana te mirion ($1m).  Bon akea au nanououa bwa rakan te buoka nakoimi e na kabirimwaaka riki ami waaki ao ni kabebetea naba uotami ibukin tobwaan kainanoia ami botanaomata. 

Ana katamaroaki boon ritin aaba iaon Tarawa Teinainano ao Betio, ao ake e ritini te Kauntira, n reitaki ma toma ni kawai (access road), ao ni karekeaki karikirake ibukia taan ababa iaon Tarawa Teinainano ao Betio ake ana ibuobuoki nakon karekean aia mwakuri.

Te Aono Raina ao Rawaki

E korakora ana iango te Tautaeka aio ni kan karikirakea te aono are Mainiku ibukin kabirimwaakan te rikirake rinanon te kaneweaba ao te akawa ao a mwaiti riki, ao e , kakawaki tobwaan aia kanganga taan mwakuri ao taan maeka n itera aika a kakaokoro.

Te bao ni mamananga ao te aro n itoman ae nakoraoi e na kawaekoaki ni kanakoraoaki.  E kakawaki bwa e na kanakoraoaki te kairiri ma te tararua iaoia ana botaki n mwakuri te Tautaeka iaon Kiritimati, ao aio are e na anganaki te Tabo ni Mwakuri I Kiritimati te mwioko aio.  Kantokaia taan mwakuri ngkana a motirawa ma aia mwane ni motirawa e na katamaroaki, ao n reitaki ma kanakoan te riiti ibukin te maeka ao te bitineti n aron kainnanoia ae riai.  E na karikirakeaki te Aono are I mainiku bwa te tabo ni kaneweaba ao ni karikirake I bukin kabwaian Kiribati nakon taai aika a na roko.

BIBITAKIN KANOAN BONG

E a teimatoa n rotaki te aonnaba n reitaki ma Kiribati n bibitakin kanoan boong.  Rikiraken te kabuebue ma iabutin taari ao bibitakin kanoan boong n te tai teuana ma teuna e bon roota aron te maiu ao te rikirake.  I aoni kawaina ni barongaaki te Motinnano ke te policy iaon te itera aei.  E kakawaki ae bon iai te Motinnano iaon aei are e na kona n tobwa raoi ana kanganga te I-Kiribati, ngkai e kakoauaki bwa e aki bebete totokoan ana urubwai bibitakin kanoan boong, bwa e rooti tabo ni kabane, e kakamaku ao e aki kona n ataaki raoi rokona. 

Ma e kakawaki bwa e na waaki te Tautaeka n te aro ae e matata raoi, ao n iri nanon naba Motinnano ao boraraoi imarenaia aban te Betebeke ao Te Aonnaba ni kaineti ma waaki n totoko ao ni kamanomano nakoia ara botanaomata ake bon ngaia ae ana bon rotaki maiuia ao kabwaiaia man n rikiraken kabuebuen taari, aon te aba, ao man urubwai mani kanakinakoan mataniwin aaba ao ai man taian angibuaka.

BUOKAIA KAUNTIRA AO TIBWATIBWAAN TABEN TE TAUTAEKA

Iaan ara Motinnano ao e na bon iai mwakurian kanakoraoan ana waaki te Tautaeka Inanoa ke ngkami ara Kauntira. N aron are I mwaneweia n tain ami babaro, ngkami ara Kauntira kam rangi n kakawaki ibukin mwakurian rikiraken te kabwaia nakoia ara botanaomata. Kam mena irarikia ami botanaomata nte bong teuana ma teuana ao ngkami moan matara ibukin kainanoia ami botanaomata n ami abamakoro aika kakaokoro. Te bwai ae rangi n kakawaki bwa tina ikarekebai ao tina beku mwaka ibukin rikiraken ara abamakoro (island economies) bwa marurungin te waaki iaon ara abamakoro bon marurungin naba kabutan ana waaki te Kauntira.

E na teimatoa te ibuobuoki nakoia Kauntira ni kabane iaon Kiribati n aron te buoka te mwane ke te support grant, ao iai te iango ibukin kaboami Meeia ao Kauntira ao aio ae e a waaki n kamatebwaia te Tautaeka ma rabata ake ana kona ni katamaroa te itera aio n taraaki naba ma karikirakean te Kauntira bwa e aonga ni kona n marurung ao ni korakora n bon tei iaon waena ni kona ni karekei mwakuri ma tieweti aika ana kaunga te tiku ni karikirakea te abamwakoro. E na kamarurungnga naba Te Tautaeka aio ni karekei ana bwai ni mwakuri te Kauntira aika a toamau ibukin karaoan te kawai, te bono ao a mwaiti riki. 

Te Waaki ni Bitineti

Tina aki maninga ara botaki n Bitineti aike ngaia angatain ao intinin te rikirake. Tina teimatoa n mwakuri ma ngkami bwa e aonga n nakoraoi te waaki n bitineti are e na kona n tobwa kainanon te botanaomata ao man katabangaka te kabwaia nakoia ara botanaomata. Iai mwiokoara ngaira ni kabane bwa tina karaoa raoi tabera ibukin te botanaomata ao te kantaninga ae bati bwa anne ae tina uaiakinna ngaira ami Tautaeka ma ngkami ara botaki n Bitineti.  Ana waekoa ni katamaroaki tuua ma babaire bwa a aonga n unga taian bitineti ni karaoi aia karikirake ake ana buoka kabatiaan te mwakuri ao te kareke tianti. Ana kaungaaki naba bitineti aika a uarereke.  Ao e na karekeaki te mane ke te buoka nakon te DBK, ao ni katamaroaki ana waaki n ibuobuoki iaon te reirei ao ibuobuoki ni kamarurung nakoia bitineti ao te botan aomata.

KAKORAKORAN KABUTAN TE WAAKI

Tina bane n kakoaua bwa kakoroan nanon ara Motinnano aikai e kainanoi mwakurian itera aika mwaiti. Ti nora kainanoan katamaroan Riin te Waaki n karikirake (Infrastructure) bwa akea bonganan ae a rangi n kakamwakuri ara botanaomata n aia abamakoro ao ai akea aanga n karokoi mwin aia kakamwakuri nakon aon Tarawa ke nakon aaba itinanikun Tarawa. E teretere man ara Motinnano bwa tina mwakuri ni katamaroai bao n mamananga ao I kukurei n taekinna n te tai aio bwa e a waaki te kamatebwai iroun te botaki are tabena iaon te itera aio. Tiaki ti anne ma e bon riai naba n kanakoraoaki te tiriba ibukin kateimatoan raoiroin bao n mamananga i taari.

Tina mwakuria naba kanakoraoan te itoman tiaki ti ma aban Tinaniku, ma e kakawaki naba te itoman i bon i marenan aban nako Kiribati. E kakoauaki bwa nakoraoin te itoman ngaia ae e kabirimwaka te rikirake ao te kabwaia.  Ana karaoaki taian uaabu ao ni katamaroaki ake a kainnanoa te katamaroa, ao ai uana naba ma marae ni wanikiba, kawai, ao buriiti ma kootiuei.  Ana karaoaki taian rawa n akawa ao n roro n tabo ake a rangi ni kainnanoaki imwin kamatebwaiaia.

TE REITAKI MA ABAN TINANIKU

E na kateimatoaki te reitaki ao te iraorao ae tamaroa ma raora mai tinanikun abara ae Kiribati. Bon raora mai Abatera (Bilateral Relations) ao botaki nako mai iaon te Betebeke ao te Aonnaba ake taan uataboa rikiraken abara. Tina bane n kakoaua bwa kateimatoan te reitaki ae tamaroa ma Aaba ao Botaki aikai e na bon kanakoraoa te ibuobuoki n itera aika mwaiti ibukin uaiakinan te rikirake ae tamaroa riki. Ma te bwai ae e rangi n kakawaki bwa ngaira ae tina kaira kamanenaan raoi taian buoka aikai bwa ngaira ae ti ata kainanoia ara botanaomata ao ngaira ae tina mwakuria ao man uarokoia nakon are e kantaningaaki. 

E na kamarurungnga te Tautaeka ni karababa te reitaki ao iraorao ae tamaroa ma aban nako te aonnaba ake a kukurei ao n tauraoi n buoka Kiribati.  Ti aki ti te ibuobuoki n te mwane ma e rangi ni kakawaki naba te iraorao ao te maroro n itera aika a kakawaki. 

TAEKA NI KAKAITAU

I mwain ae I momotika au maroro ao te koaua ae I rangi n kan katurua n te tai aio bwa ngaira aika tia tia n rineaki ao n weteaki iroun te Atua ao irouia ara botanaomata, tibwangara ae e rangi n kakawaki bwa tina mwakuria rikirakeia ara botanaomata nakon te tamaroa riki. Tina buoka n iango, tina bootii korakorara ao ae e rangi n kakawaki riki tina karaoi tabera ma te kakaonimaki, te beku mwaka ao te onimaki.  A mwaiti baika a riai ni karaoaki ao iai aika aki bebete karaoaia ao e na kona ni maan kakoroan nanoia, ma e aki kona ni birinako te Tautaeka man ana Motinnano ake e a tia n tuangia kaain Kiribati n tain te kaembein.

I a tabeka te bwana n kakaitau ngai ma kaain au Kaebineti ao au Bwatei ae Tobwaan Kiribati nakoimi ara Botanaomata ibukin te mwioko ao te tibanga ae e rangi n kakawaki aio. I reita te bwana n kakaitau nakoimi raora n Tia Tei aika kam karineaki ibukin te nano n ibuobuoki iaan katabeara ibukiia ara Botanaomata. E na kona n iai te kakaokoro n iango ma au kantaninga bwa aikai a boboto iaon kanakoraoan ao kabutan raoi te waaki.  

Au taeka n kaunga nano nakoia ara Taan Mwakuri aike ngaia ae a na buoka kakoroan nanon ara Motinnano. Tina karaoa ara kabanea n tamaroa ibukin tobwakiia ara botanaomata. Ao ai bon au kaitau nakoim te Tiibika inanon am beku ibukin kanakoraoan aia bowi taan Tei. Ao ngkami ara botanaomata, raora ngkami n taai nako inanon te kukurei, te rawawata ao te kabwaia.

Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa I aora ni kabane.

 

Kam Bati N Rabwa.

2016 Government Policy (ENG)

   HIS EXCELLENCY TE BERETITENTI TANETI MAAMAU

POLICY STATEMENT 2016

(2nd Meeting of the 11th Parliament - 25th April to 10th May. 2016)

 

 

Honorable Speaker and your good spouse

Chief Justice and your good spouse

Vice President and your good spouse

Cabinet Ministers and your spouses

Honorable Members of Parliament,

Our Partners in our Development Aspirations,

The People of Kiribati Wherever you are

 

In the name of our Lord Jesus Christ,

Kam Na Bane Ni Mauri

Before I start, I would like to give thanks to our Lord Almighty God for his love and blessings upon us all and for his guidance to Kiribati during the recently concluded Presidential elections on the 9th March, 2016 according us the privilege and honour to serve our nation which we humbly accept with our commitment as a Government and as a Party to do so to the best of our ability.

I would also like to extend our appreciation to the previous Governments from when we attained Independence for all that you have done for the people of Kiribati that has brought us to where we are today. With your permission, Honorable Speaker let us give them a round of applause in acknowledgement of all that they have done.

Before I go any further, I would like to request that we take a minute of silence to honor those Australian and New Zealand soldiers and all who have given their lives for the preservation of peace worldwide.

Thank you and it is with great honor and privilege that I table this Government’s Policy Statement or Motinnano on behalf of Cabinet and the current ruling party, Tobwaan Kiribati.

This Motinnano which I table before you today involves a great deal of work and effort and will be the foundation by which we as a government will work towards the positive development of our nation and our people. Our motto is to Serve and to Deliver and though there are many challenges that we will need to overcome, we will endeavor to do all that we can and we will do so underpinned with the values of good governance, transparency and accountability. I share with you all today this Government’s Motinnano with the confidence that we will all join efforts to achieve what is best for our people.

A GOVERNMENT UNDERPINNED BY GOOD GOVERNANCE, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

We should all be proud of the fact that Kiribati is a nation founded on our cultural values that promote respect, tolerance and integrity.

It is against this background that we as a Government commit to provide to Parliament on a timely basis the necessary reports and updates that will give you our people the assurance of not only our commitment to work towards our stated objectives, but also to provide the assurance that as a Government our performance is grounded on the values of good governance and integrity. Parliament will, on your behalf, scrutinize and guide us as we progress towards our targets.

Furthermore, one integral part of our Motinnano is to ensure that we advocate the Kiribati Constitution and where necessary amend those Acts or Regulations that conflict with the principals of good governance, transparency and accountability. As part of strengthening enforcement and compliance of these Acts, our Government has plans to improve ex-gratia benefits to our Local Magistrates in recognition of their key role in ensuring quality legal services to our people.

I am also very pleased to announce that as a Government we have already commenced a review on various Leadership Code models that would promote best practices particularly for us Leaders and it is our objective that this will be tabled at the next Parliament meeting. There are also plans to set up a Parliamentary Select Committee that will focus on investigating and preventing corruption and abuse of power by those who have held and who are currently holding positions of power. As elected Leaders we have a duty of care to preserve the integrity of the confidence and trust that our people have bestowed upon us.

In acknowledging the important role the civil service plays in ensuring Government’s operational effectiveness and efficiency, allow me at this juncture to convey words of encouragement to all our public service employees, for you have a very important role not only in the delivery of services but in the overall development of our nation. Let us perform to the best of our ability and let us aim for the sky in relation to the level and standard of our performance. For there is no limit to how much we can improve and as public servants, we should be above reproach and we should set the benchmark for best practices.

SUPPORTING AND FACILITATING INCREASED SUSTAINABLE AND INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH

The wealth and welfare of our people is at the core of our Motinnano and our Government is committed to reducing poverty and income inequalities through increased sustainable and inclusive economic growth. Economic growth alone should not be the main indicator of improved wealth and welfare of our people, but equally important is strengthening our social and environment indicators.

FACILITATING AND SUPPORTING GDP GROWTH

Sustainable and inclusive economic growth would equip our people to overcome the challenges arising from increasing cost of living, social and unemployment issues associated with a young and growing population.

As part of supporting and facilitating sustainable income generating opportunities that will be beneficial to the people and overall long term growth of our economy, our Government commits to strengthening local and international trade. With the highly dispersed nature of our islands, our Government will review avenues to improve freight and handling charges to enable the movement of local produce from source to market whilst at the same time support our people’s endeavours to develop their local production. Our Government will also explore setting up tax free economic zones where appropriate including expanding ports of entry to enable the business community to thrive.

We will continue to work with our Development partners to improve and increase the delivery of external assistance so that it is directed to where its impact is felt the most by our people. Not only that but it is important that all resources at our disposal are utilized with minimum wastage and in accordance with the relevant financial regulations.

Expanding our revenue base is key and one potential source of revenue that has not been fully exploited is returns from the use of our airspace which this Government is committed to pursuing. Maximizing the returns from the RERF is also one avenue that this Government will review with particular emphasis on the possibility of investing part of the RERF in development projects onshore targeted towards facilitating economic growth.

HARNESSING SUSTAINABLE RETURNS FROM OUR MARINE RESOURCES

Increasing our revenue sources through the development of our natural resources is also very key to providing the level of resource necessary to allow Government to achieve its objectives and to address the needs of its people.

As we all know Kiribati is custodian of one of the largest marine resource with fisheries currently a major revenue source underpinning Government’s operations through access fees. However, our Government recognizes the need to increase returns from fisheries beyond just access fees and is committed to working with our partners towards development initiatives aimed at onshore processing and value added projects. Our target is for our fish product to be top quality as well as be of high demand.

Most importantly our objective in developing the fisheries sector is to support our local fishermen to be able to increase their income through preserving and maintaining the quality of their catch as well as market it and over the longer term process and value add for increased direct returns. Our Government is working intensively with our international partners to progress this initiative forward. Not only that, but facilitating the use of our ports by our fishing partners for discharging purposes would encourage greater development with benefits to the local economy.

However, fisheries is not only the potential source of revenue and our Government is committed to exploring deep sea mining with a view to not only expand our revenue base but also as a means of easing the pressure on over-harvesting of our fisheries sector.

As a major source of revenue and potential opportunities our Government is committed not only to its sustainable development, but also the preservation of our marine resources for the benefit of our people and more importantly for our future generations. As such, our Government intends to review and strengthen its regulations that relate to the protection of all marine resources, including sharks, to avoid over exploitation and abuse. Strengthening and improving the monitoring and policing of our ocean through increased cooperation with our neighbouring countries is also key.

SUPPORTING AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Our natural land resources may be limited, but developing our agricultural sector is key to ensuring food security and encouraging healthier diets through the consumption of our local agricultural produce. 

Our Government understands that in order for our local farmers to harvest and reap returns from their agricultural products, they should be well resourced with adequate tools and be given the opportunity to market their products.  We will continue to work with our development partners to provide assistance to local farmers as well as to explore other areas such as livestock farming and to go further towards processing of local produce where it is most viable and with minimum opportunity costs.

We can all agree that arable land is limited necessitating an intergrated approach focusing on our local vegetation with the highest chance of maximum yield such as coconut trees to name just a few. This will also require maximizing the output from Government owned land including the land in Fiji to assist with food security as well as encouraging trade between our two nations including Rabi and Banaba.

DEVELOPING OUR HUMAN RESOURCE

Our people are our one main resource with the opportunity to be developed and most importantly to be the foundation by which our nation can develop economically and socially.

SUPPORT TO EDUCATION

As a Government we consider education to be key not only to the positive development of our young people, but also to allow them further opportunities within and beyond our shores. This necessitites that accessibility and the delivery of quality education should be strengthened and improved.

This Government is committed to implementing the Education Act 2013 that focuses on improving the quality of the learning environment for primary school age children. The training and resourcing of teachers to allow them to deliver good quality education to our children will be one of our key objectives. A recurring issue is the maintenance of classrooms and residences for our teachers. We acknowledge the contribution from our development partner for the upgrading of our classroom facilities across the nation and look forward to this continuing assistance. As part and parcel of supporting an enabling environment for the delivery of a quality learning environment to our children, this Government has plans to upgrade teachers’ residences  as a means of not only supporting their well-being but also as a means to control public expenditure on maintenance.

Once our Government has delivered on improving the quality of the learning environment for primary school age children, this Government will review the possibility of expanding its support towards early childhood education as part of improving child education from an early age through such options that include training and adequate wages to pre-school teachers. This is an issue that is long overdue which to date has not been properly addressed.

However, even if the quality of the learning environment for our children has improved, if education is not easily accessible a significant portion of our population will remain marginalized. As a Government we have noted with concern the increasing inequality and inaccessibility of education particularly at the Senior Secondary School levels to a significant portion of our population. Such issues are an indication that the associated costs for a family to educate their children to the level that will increase their chances of being successful in life is increasing with the very real potential to widen inequities at the household and community levels. Today, I have the great pleasure to announce that the provision of free education up to Form 4 and Form 6 will take effect following the endorsement of the 2016 Government Budget.

IMPROVED HEALTH OF OUR PEOPLE

We can all agree that, in order to develop the natural wealth that is our people, it is also essential that we support their health and well-fare. As a small developing nation, our challenges are multiplied if our limited resources are channeled towards increased curative needs. Of particular concern is the health indicators for our infants and women not to mention the increasing trend in non-communicable diseases. Improvement in our health indicators benchmarked against regional and international standards is a sure sign that not only is the populace improving in health but equally likely in prosperity. As such it is important that the adequate level of resources are channeled towards preventive as well as curative medical services.

In support of a healthy population, our Government has already initiated a review on how we can better improve our current medical services that includes but is not limited to the provision of the essential medical equipments and resourcing key medical staff with the objective that our current medical services are properly targeted to the main health needs of our people. Not only that ensuring the well-fare of patients is important and I am pleased to announce that the provision of a meal allowance to the patients in Betio hospital will be implemented in the upcoming days.

DEVELOPING THE CAPABILITIES AND TALENTS OF OUR YOUNG GENERATION

You will all agree with me that our young people are our most important resource and they will be the ones who will continue with our nation building process.

Given that you our young generation make up the bulk of our population it is therefore only right and proper that as a Government we ensure that you are adequately resourced to take up your role as future leaders and contributing citizens of your community and nation.

Training opportunities in vocational areas will be increased through the establishment of further training facilities where appropriate on Tarawa, Betio and Kiritimati. Support to sport as a potential avenue for the development of the talents of our young generation will be improved including the revival of the National Sports Tournament and increased participation in regional and international sporting events.

INCREASING PROSPERITY FOR OUR PEOPLE AT THE HOUSEHOLD AND COMMUNITY LEVEL

Increased prosperity at the household and community level is one effective way of reducing poverty and hardship.

It is any Government’s duty to provide an enabling environment for its people to rise above the challenges of poverty and hardship and our Government considers that direct support at the household level is key. One possibility that our Government is exploring is direct support to infants from birth up to the age of 5 years, an initiative that has never been done before. A detailed study is being commissioned so that when this support is implemented, it is done properly and targeted to where it is needed the most.

Direct financial assistance to the elderly will continue, though our Government will improve further on its implementation with particular focus on the rights of our elders. Assistance to those with special needs is also under consideration.

Support to our people in the rural area is important and it is with great pleasure that I formally announce that one of our Motinnano relating to improving existing income generating opportunities for our people through the increase of the price of copra to $2 has been included in this year’s recurrent budget with a view that this increase takes effect within the week following the conclusion of this Parliament’s session. Whilst the overall objective is increased prosperity to our people particularly in the rural areas, the positive spin-off effects would be possible reduction of urban migration if our rural population are assured of increased wealth at the household level wherever they may be.

Furthermore Government is committed to strengthening the working condtions of our civil service employees through adequate remuneration and improved terms of employment. This will be expanded further to those employees who are currently not covered under the terms and conditions of permanent civil service employees including minimum wage and contractual employment conditions. Not only that but this Government is committed to ensuring that our civil servants on South Tarawa, Betio and Kiritimati will be adequately housed and I take this opportunity to encourage the Kiribati Housing Corporation in cooperation with our Development Partners to continue with the current housing projects and explore other initiatives to address this issue.

As part of ensuring that employment of our nationals abroad is maintained and increased, our Government is committed to addressing the hurdles that continue to disadvantage our people in comparison with others from the region and will continue to work with our relevant Development Partners to address these issues.

In addition, the development and protection of the women of Kiribati remains a key priority for our Government as we all know that the women are the backbone of any family unit and their development through increased support of their individual talents in local handicrafts and produce to name a few would reap direct benefits at the household level. 

Understanding that traditional landowners in urban as well as rural areas are being marginalized through lost opportunities from developing their own land, Government is committed to creating income generating opportunities for them as well as improving compensation for the use of their land.

PARTNERSHIP WITH CHURCH LEADERS AND NON GOVERNMENT ORGANISATIONS FOR THE SOCIAL DEVELOPMENT OF OUR PEOPLE

Our Churches and Non-Government Agencies have a very important role as they are in touch with our people through their various missions targeted towards strengthening our people’s social and spiritual environment. Our Motinnano underscores the need to continue and strengthen support to your work with our people so that development of our nation is founded on solid cultural and spiritual values.

In saying so, I am pleased to announce that this Government has decided to increase assistance to our Churches from $500,000 to $1 million with the objective that it alleviates financial pressure on our people and facilitating the ability of our Churches to fulfill their objectives of supporting our people spiritually and socially.

Our Government will also look into reviving a centralized NGO agency that will assist in coordinating all NGO’s for more effective social support to our population as well as channel assistance locally and externally towards community grass-root activities.

DEVELOPING THE LINE AND PHOENIX AREA

Our Government considers the Line and Phoenix area as a potential economic hub for Kiribati through the development of but not limited to Tourism particular to the context of Kiribati and our marine resources through possible added value ventures. In exploring economic opportunities, it is important that the people’s needs in these areas are addressed as an initial start to the development process.

This will include developing the basic infrastructure such as communication and transportation links to enable economic growth. Equally important governance issues need to be strengthened so that Government operation in the Line and Phoenix is as effective and efficient as possible and our Government considers that this is possible through decentralizing Government led activities in this area to the Ministry of Line & Phoenix Island Development. Improving the terms and condition of public employees based in Kiritimati will also be key as well as a review of Government owned land in the Line and Phoenix area with a view to issue business and residential leases where appropriate as part of developing the Line and Phoenix Area.

CLIMATE CHANGE

Climate Change continues to be a global issue that Kiribati is not immune from. However, in order to adequately address this challenge, as a Government we are working on formulating a Climate Change policy which has never been formalized before. This policy will guide how we work towards overcoming the challenges of Climate Change through increased public awareness and education of our communities with the continued support of our Development Partners. Protection of our communities most vulnerable from the impact of sea level rise and the increased intensity and frequency of weather patterns is critical. Information and knowledge by the communities on how best to protect their environment is one way of improving the resilience of our people.

The prohibitive mitigation and adaptive costs to allow for our people to survive the impacts of Climate Change is a real concern for this Government and we are greatly appreciative of the continued assistance from our development partners which we hope will increase in level and accessibility and be targeted to where it matters the most.

 

SUPPORT TO OUR LOCAL GOVERNMENT AS A MEANS OF DECENTRALIZING SERVICES TO THE PEOPLE

One of our Motinnano clearly states that in order to assist in the economic development of our outer islands, it is important that we work together with the Island Councils to improve their operational effectiveness and efficiency.

As I mentioned during the recently concluded Mayoral Forum, you our Island Councils have a very important role to play as you are in contact with our people on a daily basis and you are the eyes and ears of the national Government with the ability to inform Government how best to maximize benefits from the limited resources at our disposal to where it is needed the most and where its positive impact to the people is felt the most.

In this context, our Government will continue to provide financial support to our Councils and will explore improving the governance structure of the Councils that will include resourcing the mayors and councils as a means to increase their operational effectiveness and efficiency. Once Councils become more effective and efficient, economic development at the island level should improve as well as the ability of central Government to decentralize its services by delegating it to the local government.

SUPPORT TO THE PRIVATE SECTOR AS THE ENGINE OF ECONOMIC GROWTH

I wish also to acknowledge the Private Sector or Business Community, whom we can all agree are the engine of economic growth. A thriving private sector has the real potential to address the needs of our people lessening pressure on the Government. However, as with the public sector, this comes with responsibilities to serve the people well and to serve the people fairly.

As a Government we will ensure that the relevant Acts and Regulations to support and facilitate the growth of the private sector will be improved for greater enforcement and compliance and most importantly to enable competition and market forces to develop.

Furthermore as part of facilitating the growth of the private sector, our Government is committed to strengthening the services of the Development Bank of Kiribati as a tool for business entrepreurs to start and maintain their businesses. I take this opportunity to encourage our private sector to continue to work together, for as sectors that are there for the purpose of serving the people, we will reap mutual benefits through the positive development of our people.

ENABLING ECONOMIC GROWTH

To facilitate and achieve economic growth, it is important that the basic foundations to achieving such objectives are in place and operational. It is in this context that we acknowledge the importance of strengthening and improving our basic infrastructure. If we are to develop the outer islands, it is important that the required infrastructure is also developed concurrently so that the opportunities from strengthened and improved outer island development is maximized.

Our Motinnano clearly advocates improving our transportation sector and I am pleased to announce that a review is already in the process of assessing how to best improve and strengthen this area not only nationally but equally important in respect of international connections.

With the highly dispersed nature of our islands, development of our marine transportation is key to inter island connections. This will include improving our ports so that there is greater efficiency in the shipping sector. To ensure that our marine vessels continue to be sea worthy, it is important that the national shipyard is revived and developed for easier access to regular repair and maintenance services.

Furthermore, this Government will continue to work towards strengthening and improving the telecommunications sector. We can no longer work in isolation of the rest of the world and whatever opportunities that may lie outside of our national boundaries, they can only be accessed through improved communication linkages. Equally important as a nation that is highly dispersed in terms of land mass, linkages with our families on the outer island should be strengthened.

ENHANCING OUR FOREIGN POLICY

At this point in time I wish to convey my appreciation on behalf of the Government and the people of Kiribati to our partners who have been with us throughout our development journey. I want to emphasize that our joint efforts, that of Government and our partners has contributed to where we are today and I have every confidence that this partnership founded on mutual trust and mutual benefits will continue throughout our lifetimes.

The support from our external partners rendered through initiatives that cover a multitude of sectors ranging from health to infrastructure just to name a few has been greatly appreciated. As a nation, we have seen and most importantly experienced the outcome of the support that you have offered and again I take this opportunity on behalf of the Government and the people of Kiribati to convey our gratitude to you and through you your Organizations, Governments and people for their generous support towards our development aspirations. Our Motinnano commits to continue and strengthen our Bilateral and Multilateral relations which have realized benefits on various fronts to our people. Let us continue to work together and let us continue to join efforts towards greater positive outcomes.

WORDS OF APPRECIATION

Before I conclude, I would like to emphasize again that as elected leaders it is important that we serve our people to the best of our ability and that our performance and actions are underscored by the objective to improve the lives of our people. Though there is a lot of work to be done requiring a significant level of resourcing not to mention time constraints, it remains our responsibility to ensure that what we have pledged is delivered.

I take this opportunity to convey again my gratitude on behalf of Cabinet and Tobwaan Kiribati party for the confidence in us to lead this nation forward. I extend my appreciation to my fellow Members of Parliament for their willingness to work together to ensure that as a Government we achieve the best outcomes for our people within the resources at our disposal.

My encouragement to our public service and our partners who will continue to support our endeavors to achieve our objectives as efficiently and as effectively as possible. Last but not least my appreciation to the Speaker who will be our guiding voice as we deliberate over what is best for the people of Kiribati. To you our people, we will remain with you through the challenges and opportunities that are part of development.

I share with you all our Kiribati traditional blessing of Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa.

 

Kam Bati N Rabwa.

Government Policy

Mr. Speaker, Cabinet Ministers, Members of Parliament, Ladies and Gentlemen and the People of Kiribati

 

Kam Na Mauri

 

1.       I wish to start by thanking the Almighty God for his continued blessings on us individually.

 

2.       I stand before you this morning to present the Policy Statement that will, God-willing, guide our direction over the next four years

 

3.       We have been elected by the people of this nation to lead them forward and we accept with humility the trust and confidence placed on us. We all know the significance and important responsibilities bestowed on all of us and hence it is my sincere wish and that of Cabinet that  we will all work  in cooperation to fulfill that trust and confidence with commitment and diligence for the betterment of this nation and its people.

 

4.       As with any responsible Government we hold high the principles of democracy and good government. We are also committed to the pursuance of better welfare for the people of this nation now and in future. In this regard we want to focus on providing essential services that are both easily accessible and affordable. We also recognize the value of pursuing sustainable socio-economic development and thus must place importance on developing our vast human resources and our limited natural and physical wealth.

 

5.       The statement of intent outlined in this document will be developed in detail through the National Development Plan and the various sector strategic plans and Operational Plans to be formulated by all Government organizations. This is a Statement of Intent not only to guide us but we stand ready to be judged against this.

 

1.       GOVERNANCE

5,    Kiribati is fortunate in that the basic principles of good governance are entrenched in our culture and traditions but we must be vigilant in aspiring for continued improvement and must stand ready to accept and advocate change if seen essential.

 

6.       Thus it is our resolve to increase openness and transparency in our processes. We will ensure that the public is reliably informed and made aware of all Government activities, programs and projects.  We welcome disclosure and publication of data and information that will help the people who elected us to hold us accountable for our decisions and use of public funds.

 

7.       As leaders we must work together to create a strong and functional legal framework that will allow better transparency and accountability. In this connection laws governing leadership and operations of different sectors must be strengthened, modernized and updated to reflect the situation of today and in doing so ensure that Government is able to regulate competition and activity that prohibits corruption and abuse of office and public assets.

 

8.       Government relies on the public service system for the delivery of services to the public. It is therefore important that current systems are reviewed and reformed where required and changes  made to enhance cost effectiveness and efficiency of delivery to the public. The civil service and State Owned Enterprises (SOEs) will be subjected to greater scrutiny and strong but fair actions will be taken.

 

9.       The civil service will be required to perform and must report on progress. Government will embark on a process demanding plans from the civil service and put in place effective monitoring and evaluation systems to keep track of where we are going and ensure decisions are implemented well. Regular reporting to Cabinet will be essential so that we in turn can report progress to Parliament and the public when required.

 

2.       HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (Education and Training)

10.   We know we are not well endowed with richness of natural resources. But we are blessed to have a young and growing population base and it is the important responsibility of Government to nurture and enhance positive human resources development that will in turn contribute to overall sustainable national development. 

 

11.   It is well received that early childhood education is an essential foundation for positive learning in later years and Government is committed to provide appropriate and affordable support to this level of education. The approach we want to take is to share responsibilities with communities because it is not possible for Government to do everything alone.

 

12.   Government wants to focus more on the formal basic education levels and formal training institutions. It is important to adopt a multi-pronged approach to address the many issues we face. As a starting point we must establish clear and functional policy frameworks. Review of the Education Ordinance is a major priority of this Government and formulation of a practical policy for the advancement of Technical & Vocational Education and Training must also be completed early during this term.

 

13.   At the formal primary and secondary levels we recognize the importance of effective service delivery and will seriously consider devolution of control and administration to island and school levels. This will not work without sufficient resources and Government is therefore prepared to work with the schools and community to provide necessary assistance.

 

14.   Human resources development is not possible without good teachers and so it is an important priority to build capacity of teachers at all levels.   This will also cover training on English teaching to address the critical decline of English competency within the country. In addition Government will consider recruitment of native English language speakers to teach English.

 

15.   Good learning requires good facilities and resources. Government will continue rehabilitation of primary school infrastructure with a target to complete rehabilitation of 50% of the remaining 85 schools by the end of this term. We remain committed to improving facilities of other schools and local training institutions.

 

16.   We must continually aspire to augment the capabilities of our people and the above are intended to achieve this important goal, however we must not always remain inward thinking. We must look externally to gain new ethics, ideas, knowledge and skills. In this regard Government supports overseas training to have qualified people to serve the country now and in years to come.

 

 

 

 

3.       HARNESSING OF NATURAL RESOURCES FOR ECONOMIC GROWTH AND ENHANCING NATIONAL FOOD SECURITY

 

17.   Being an ocean country we are the custodians of a huge Exclusive Economic Zone abundant in seabed minerals, fisheries and other marine resources. These are the basis of our nation’s natural wealth and we must endeavour to harness this wealth wisely not only to support our economic growth goals for today but must also conserve and safe-guard these resources to ensure sustainable livelihood for our future generations.

 

18.   There are policies to be formulated and decisions to be implemented that will reap more gains from harnessing of our fishery resources where it is envisaged that revenue from fishing licenses will substantially increase. In addition we will continue pursuing the establishment of Joint Ventures with those who have expertise in processing in order for the Government to maximize more benefits from value adding processes and also provide more employment opportunities for our people.

 

19.   It is also the intention of Government to commence sea-bed mining. The first exploration will be undertaken in the high seas bordering our EEZ in partnership with a well established company in this field. 

 

20.   Government also desires to increase local and international trade of value added local food stuff and other local commodities between the outer islands and Tarawa and abroad. Government is prepared to facilitate the promotion of agriculture and provide relevant machinery for processing agricultural products and also invite expertise to help our people in these new undertakings. We are also prepared to provide appropriate incentives to the private sector, specifically those venturing into these line products.

 

21.   The underpinning motive for these interventions relates to the perceived need to reduce the dependence of our people on imported food stuff and create much needed domestic employment and cash generating opportunities for those on the outer islands. 

 

3. ECONOMIC GROWTH

19. Our ultimate goal is economic growth to improve the welfare of the country and its people. We want to promote growth that is sustainable by implementing sound economic policies that will support a vibrant and stable economy. The broad sector strategy we want to pursue will include various macro strategies and policy initiatives.

20. We are prepared to consider difficult structural reforms, including civil service reform, economic reforms, and improving the performance of monopolies including State Owned Enterprises and removing government from areas best serviced by the private sector.  In doing these we are mindful that necessary reforms must be carefully balanced against important community service obligations.

21. Not only will we strive to impose fiscal discipline but we also recognize the value of expanding our revenue base to finance investments aimed at achieving growth. We intend to achieve these through a mixture of interventions. A few of these interventions have already been mentioned without precluding the importance of safeguarding existing revenue sources.

22.  We also want to continue development of the Tourism sector as a means of achieving our economic growth goals.

23. We understand that there are areas where we lack the knowledge and expertise and in this connection we see the need for increased direct foreign investment to operate on their own and where possible to enter into cooperation with Government owned entities or the private sector. Laws and regulations governing this area will continually be reviewed and improved.

22. Earlier on I mentioned the importance of developing our vast human resources as it is envisioned that with a good knowledge and skills base our people will be more employable domestically and abroad. We will continue to seek employment opportunities in countries we have relations with. At the domestic level we are keen to facilitate private sector development to expand the employment base.

 

4.    CHALLENGES

23.  Achieving sustainable growth through human resource development and good harnessing of our natural resources are not easily achievable for various reasons such as i) our isolation from major metropolitan centres, ii) rapidly growing population, iii) high cost of providing services due to scattered islands with small populations across vast ocean expanses, iv) poor state of infrastructure, v) environment problems and vi) heavy reliance on expensive fossil fuel source. We must therefore be prepared to address these challenges as best as we can through a number of measures as will be outlined below.  

 

5.       RAPID POPULATION GROWTH

24. The 2010 Population Census revealed some alarming information to Government and the public in general. The population of South Tarawa and Betio is now over 50,000. If the current growth rate continues there will be over 100,000 people on these places by 2025.

 

25. Not only that but the entire population of the country is now well over 100,000. To respond effectively to the serious problems that will arise from this un-sustainable growth rate Government will encourage active family planning at the family levels. Furthermore, efforts to increase awareness and action will be pursued in partnership with relevant stakeholders to address the serious problems of un-checked population growth.

 

26.  Government however cannot tackle this sensitive area alone and should strengthen collaboration between government, non-government organisations (NGOs) and the community to address the challenges of a rapidly growing population.

       

6.       HEALTH ISSUES

27.   There is an alarming increase in the number of people afflicted with non-communicable diseases and the emergence of more communicable diseases and the Ministry of Health should continue and strengthen its on-going preventative health programmes.

 

28.   In order for our people to continue enjoying good health and ensure they remain productive and contribute to national development, it is fundamental that Government continues to improve the services offered at the main hospitals at NawerewereBetioTabiteuea North and Kiritimati and through the health centres to acceptable standards. We will also assign the Health Ministry to progress work on procurement of more effective drugs through cost effective means. Training of medical doctors, nurses and other medically related professions will continue to be high priority.

 

7.       ENVIRONMENT

29.   This Government continues to recognise risks posed by environmental issues such as Climate Change to our development and our long term survival as a nation. 

 

30.   Our development strategies will take into consideration the climate change threat.  We will continue to advocate for our plight in the international arena in order to draw attention to our vulnerability to this calamity and continue the push for increased assistance to enhance our ability to mitigate adverse impacts and adapt to the many faces of the climate change threat.

 

31.   But we must be prepared also to make sacrifices. In this connection conservation efforts such as the Phoenix Islands Protected Area and the larger regional Pacific Oceanscape initiatives will continue to be promoted as our contributions to the saving of our planet. We will also seriously pursue achieving a target, to be set, of carbon emission reduction by end of 2015. An underpinning principle of our environmental policy will be promotion of habits to protect our environment, both our islands and our oceans.

 

32.   To mitigate the possible adverse effects of climate change and rising seas there are strategies now in place or being developed to prepare our people and our atolls to cope with the increasing challenges from these calamities. It is the fervent hope of Government that implementation of such plans will not continually be delayed and we chould therefore be proactive in advocating for urgent and immediate action and ask for external assistance where needed.

 

8.       COMMUNICATION AND TRANSPORT

33.   The geographical layout of our islands is a challenge and we cannot achieve our economic aspirations if transport and communication links are lacking. Satellite phone connections and telecentres have been established on the outer islands to improve connectivity within the country but there is still a lot to be desired in terms of accessibility and affordability and will explore options for joint management of TSKL or seek a second service provider to assist us in this regard.

 

34.   Maritime transport is very important and in this connection there are plans to renew the KSSL fleet. Government will focus also on providing required infrastructure and services to increase efficiency and stronger regulation of the sector to enhance safety and good practice. The Search and Rescue operations will be improved to minimize the loss of lives and property. In addition Government will improve control of its Open Ship Registry to ensure that foreign vessels are properly registered under the Kiribati flag.

 

35.   In terms of air transport it is acknowledged that services and infrastructure in both the Line and Gilbert groups must be improved. There are plans to work on these as a matter of priority, Government will continue to support Air Kiribati Ltd to provide the level of services required.

 

36.   Improvements of the two international airports will soon be underway and hope this will boost tourism that can create much needed employment and revenue. Government will continue its efforts to seek better international airfares through negotiations with current providers and possible provision of competing services.  Domestic airports on outer islands will be maintained for public needs and emergencies.

 

37.   On the land transport side the rehabilitation of South Tarawa road is commencing soon and we will also be undertaking appropriate and affordable road improvements on the outer islands.    

 

9.       ENERGY EFFICIENCY

38.   We rely heavily on imported fossil fuel for our energy needs. Fuel price is escalating and is outside of our control. In the short to medium term we have to consider purchase of fuel in bulk so as to cut transport costs and thus reduce landed cost. This could also reduce repeated risk of supply running out before arrival of the next tanker.

 

39.   But in the long term we must reduce our dependence on this expensive source of energy. The logical energy source to invest in is solar energy and wind power to supplement our dependence on fossil fule energy.

 

40.   There must be a revamp of the Solar Energy Company to assist people on the outer islands with their energy issues.

 

41.   Government must also be prepared to formulate policies that will reduce the import of vehicles for transport needs.

 

10.   POVERTY ALLEVIATION AND SOCIO-ECONOMIC EQUITY

42.   Due to the rapidly growing population, especially on Tarawa, poverty is increasing. We must not ignore this issue any longer, appropriate measures must be developed to alleviate poverty and we must act now.

 

43.   Options to raise small capital for businesses in the rural areas and potential for micro-credit schemes will continue to be explored. The idea of establishing trust funds for each council will be considered where the funds can be a source of investment not only to council development but can also be borrowed by the private individual or group that  wants to venture into a viable undertaking.

 

44.   Women and youth comprise a high percentage of the population and contributions to national development must be recognized and fostered. Given the significance of gender parity we will be seeking the approval of Parliament to create a Ministry that will focus on women and gender issues in general.

 

45.   One crucial challenge is the need to eliminate Gender Based Violence. Government is ready to introduce legislation that strongly prevents the abuse of women and the young. Awareness will be increased to send the strong signal that this violence is not sanctioned by society.

 

46.   In a further effort to alleviate poverty and promote socio-economic equity we will retain the Elderly Support Scheme and other social welfare schemes but review operations for better management and also assess the genuine need and sustainability of new welfare arrangements such as assistance to the handicapped.

 

11.   FOREIGN POLICY

47.   We cannot survive in isolation and we need external interventions to take us forward. In this regard we will advocate a foreign policy to enhance relations with foreign governments, multilateral and regional organisations to advance our national interests and support our standing as good international citizens.

48.   We will continue to participate actively in regional and international fora on important national issues such as the environment, specifically climate change and rising sea-level, fisheries, labour mobility, conservation and others.

 

12.   CONCLUSION

49.   Mr. Speaker, Members of Parliament, the people of Kiribati Ladies and Gentlemen, this is a statement on what we aspire to do over the next four years and we cannot be successful without your ongoing support. It is accepted that Government developments and activities are ongoing and I assure you that our plans for the next four years will certainly incorporate accomplishments of past administrations. This is part of reform. Thus if there are matters not mentioned which have commenced it is not the intention to leave them out. I strongly believe there are many aspects of this platform that you agree with and that through better collaboration the impacts of our efforts will be more far-reaching.

50.   I extend this plea to church leaders, community leaders, the business community, non-government organisations and civil society in general and ask that we form a partnership for the betterment of the nation and the people of Kiribati.

51.   I also take this opportunity to acknowledge the many valuable contributions of our development partners over the years. Since independence we have received aid in its various forms, be it in cash or in kind. These have eased the difficult challenges we face as a nation and on behalf of the Government and people of Kiribati I convey our sincere gratitude for the generosity extended over the years. I look forward to stronger cooperation so that assistance and contributions by all is not in vain but brings us closer to achieving the common goals we share for development of Kiribatiand its people.

52.   In ending I bestow the traditional blessings of TemauriTeraoi ao te Tabomoa on us all.

Subcategories