Frequently Asked Questions

NCS - MATTERS

  1. Antai tabena kaotaan te Tia Makuri ni kanoan te NCS?
  • Bon taben te Tia Makuri temanna ma temanna karekean otana ni kanoan nako te NCS ibukina n ana tai ni makuri. Ngkana iai tangiran te kamataata ni kibun te NCS tabeua ake e nanokokoraki iai ao e riai te Tia Makuri anne n reitaki ma ana Tia Kamakuri ke te PSO ibukin buokana.

     2.  E kona ni karekea ana NCS copy te Tia Makuri?

  • E kona ma e kainanoaki te Tia Makuri n roko nte PSO ma ana flash drive ibukin karekean ana copy ke n download man ara site aei ngkana ko click nte Downloads tap ane ieta ao imwin nte NCS folder ngkana e a kaoti.

*********************************************************************************

TRAINING MATTERS

  1. E kona te Tia Mwakuri ni buokaki ibukin karaoan ana reirei be aonga ni kona ni karekei beebwa aika bubura ibukin ana makuri?
  • Nte tai aio ao iai ana buoka te tautaeka n New Zealand are kinaaki n arana ae te Study Assistance Scheme are e na kona ni karekea te refund n roon te Tia Mwakuri are waaki ni bon reirei irouna rinanon USP Tarawa Campus ke TTI ao ni pass ana bwi imwin ana exam. E kantaningaaki nte buoka aei bwa te refund anne e na kateimatoa te Tia Makuri ni kona ni manga karekea roona nakon ana unit are imwina be aonga ni kona ni complete kanoan ana program are uarokoia nako iai.